2021-04-19 Balsių bendruomenės tarybos posėdžio protokolas Nr. 17 (išrašas)

Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio vykusio 2021 m. Balandžio mėn. 19 d. protokolas nr. 17 (išrašas)    

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“

Balsių bendruomenės tarybos posėdžio

PROTOKOLAS NR. 17 (išrašas)

2021 04 19

VILNIUS

Bendruomenės taryboje yra 14 narių. Nuotoliniame ZOOM susirinkime dalyvo 8 tarybos nariai ir penki svečiai. Kvorumas yra. (Registracijos sąrašas pridedamas). Visi tarybos posėdžiai yra įrašomi.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

 

Posėdžio sekretorė: Ana Jenkinienė

 

Darbotvarkė:

 1. Balsių bendruomenės centro pristatymas
 2. Dėl dviračių takų
 3. Dėl aplinkkelio
 4. Įstatų pakeitimo projektas
 5. Dėl įgaliojimo suteikimo
 6. Kiti klausimai

 

SVARSTYTA. 1. Dėl Balsių bendruomenės centro pristatymo. Bendra informacija

IŠKLAUSYTA. Tarybos nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją.  Paminėta:

 • Sutarti Balsių bendruomenės žingsniai;
 • PPP prijungimas;
 • Kūrybinių dirbtuvių laukimas;
 • Koreguojama galutinė data, bet iš esmės judame pagal numatytą planą.

 

SVARSTYTA. 2. Dėl dviračių takų. Bendra informacija

IŠKLAUSYTA. Tarybos nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją dėl Dviračių takų.

Paminėta:

 • Projektas yra baigiamoje rengimo stadijoje;
 • Skundai neturės įtakos projekto parengimo terminams;
 • Vykdomas projekto tikslinimas pagal ekspertizės pastabas;
 • Tikimasi per šį mėnesį gauti teigiamas ekspertizės išvadas
 • Statybas leidžiantį dokumentą planuojama gauti gegužės – birželio mėn;
 • Įrengimo darbų šiais metais neplanuojama, dėl biudžeto perskirstymo kitiems projektams;
 • Tikėtina dviračio takų įgyvendinimo projekto startas 2022 metai, tačiau galimas biudžeto peržiūrėjimas ir anksčiau.

 

SVARSTYTA. 3.  Dėl aplinkkelio. Bendra informacija

IŠKLAUSYTA. Tarybos nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją. 

Paminėta:

 • Kilo šurmulys dėl aplinkkelio, todėl norima surengti diskusiją su Vilniaus miesto architektu M. Pakalniu ir šiuo klausimu intensyviai diskutuoti:
 1. Ar šis aplinkkelis šioje vietoje turi naudos.
 2. Gal galima kitą vietą surasti šiam aplinkkeliui.
 • Buvo planuojamas nukreipiant pro Ožkinius, tačiau šio sprendimo atsisakyta;
 • Toje vietoje kur eitų aplinkkelis jau žemės grąžintos, namai pastatyti ;
 • Atkreiptinas dėmesys jog čia yra regioninis parkas ir draustinis, būtina rasti sprendimą saugojant mūsų gamtą, medžius ir gyvenamąją aplinką;
 • Planuojame sukviesti visus į diskusiją, gyventojai bus informuoti kai tai vyks tam, kad galėtų pateikti savo klausimus, nuomonę ir pan.

BALSUOTA: Už 4, Prieš 4, Susilaikė 0. Pirmininkės balsas nulėmė –  aplinkkelio klausimas į visuotinį susirinkimą netraukiamas, kaip svarstytinas. 

NUTARTA.

 • Planuojama diskusija su Vilniaus miesto architektu M. Pakalniu.
 • Stebėti aplinkkelio situaciją, kad laiku spėtume įsikišti ir pateikti savo nuomonę.

 

SVARSTYTA. 4. Įstatų pakeitimo projektas. Bendra informacija

IŠKLAUSYTA. Tarybos nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją

Paminėta:

Įstatų projekte numatyti šie pakeitimai/papildymai:

 • 2.6. tenkinti viešuosius interesus, vykdant darbą su jaunimu, vaikais, senjorais ir kitomis amžiaus grupėmis.
 • 3.11. kūrti vaikų dienos centrus, jaunimo erdves, jaunimo centrus, senjorų užimtumo centrus, įvairius klubus ir centrus atliepiančius bendruomenės poreikius.
 • 1. Bendruomenės nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, gyvenantys, ir/ar turintys nekilnojamąjį turtą, ir/ar dirbantys, ir/ar kaip kitaip susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje Vilniaus m. Verkių seniūnijos teritorijoje.
 • 3. Minimalus bendruomenės narių skaičius yra trys. Vienas fizinis asmuo visuotiniame narių susirinkime turi tik vieną balsą. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.
 • 6. Stojantysis į narius pateikia prašymą tapti bendruomenės nariu bendruomenės pirmininkui raštu arba elektroniniu paštu. Nauji nariai laikomi priimtais nuo stojamojo ir nario mokesčio sumokėjimo momento.
 • 7.  Už bendruomenės narių sąrašo vedimą atsakingas bendruomenės pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas bendruomenės narys, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR)
 • 10. Už didelius nuopelnus bendruomenei visuotinio narių susirinkimo sprendimu bei asmens sutikimu bendruomenės nariui gali būti suteiktas bendruomenės nario arba bendruomenės pirmininko garbės vardas. Garbės nariai ir garbės pirmininkas turi teisę dalyvauti visuose bendruomenės renginiuose ir programose, gauti informaciją apie bendruomenės vykdomas programas bei renginius, lėšų panaudojimą, teikti pasiūlymus dėl bendruomenės veiklos. Bendruomenės garbės narys ar Bendruomenės garbės pirmininkas nemoka bendruomenės nario mokesčių, turi balsavimo teisę visuotiniuose bendruomenės narių susirikimuose. Garbės nario ar garbės pirmininko statuso netenkama: raštiškai atsisakius garbės nario ar garbės pirmininko statuso, už teisės aktų bei šių įstatų pažeidimus, už bendruomenės kompromitavimą Lietuvoje bei užsienyje.
 • 1. Bendruomenė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus, kuriuos sudaro: visuotinis narių susirinkimas, taryba ir pirmininkas.
 • 3.4. suteikia bendruomenės Garbės nario ar Garbės pirmininko vardą;
 • 5. Eilinis bendruomenės visuotinis narių susirinkimas šaukiamas kartą per metus – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, o neeilinis – esant būtinybei. Eilinį visuotinį susirinkimą šaukia taryba; neeilinį visuotinį susirinkimą sušaukti turi teisę pirmininkas, taryba arba ne mažiau kaip 2/3 bendruomenės narių. Visuotinis narių susirinkimas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu.
 • 6. Apie susirinkimo šaukimo vietą, laiką ir darbotvarkę bendruomenės nariams praneša bendruomenės valdymo organas, turintis teisę šaukti visuotinį narių susirinkimą. Apie visuotinį susirinkimą informuojami visi Balsių gyventojai. Informacija nariams perduodama turimais bendruomenės narių adresais, elektroninio pašto adresais ir/ar trumposiomis SMS žinutėmis telefonu ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki susirinkimo. Papildomai iškabinami skelbimai skelbimų lentose ir bendruomenės interneto tinklapyje www.balsiai.org.
 • 9. Susirinkimui pirmininkauja bendruomenės pirmininkas ar susirinkimo metu išrinkti nariai. Susirinkimo metu rašomas protokolas, kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir susirinkimo metu išrinktas sekretorius. Susirinkimo metu daromas vaizdo bei garso įrašas.
 • 11.14. Bendruomenės pirmininkas renkamas Visuotiniame susirinkime.
 • 11.22. Gali organizuoti posėdžius nuotoliniu būdu. Bendruomenės tarybos posėdžiai yra vieši. Apie tarybos posėdį informuojami Balsių gyventojai.
 • 11.23. Bendruomenės tarybą sudaro 7 nariai, kurie renkami iš bendruomenės narių dviejų metų kadencijai.
 • 15. Tarybos nariais gali būti fiziniai asmenys – bendruomenės nariai. Tarybos nariais gali būti asmenys prisidedantys prie bendruomenės veiklos savo savanoriška veikla, besidomintys bendruomenės veiklomis ir bendruomenės gyvenimu, aktyviai prisidedantys, mažiausiai metus laiko esantys registruotais bendruomenės nariais. Kandidatai į tarybos narius turi prisistatyti bendruomenės nariams dar prieš Visuotinį susirinkimą el. paštu ar socialinės medijos kanalais. Tarybos nario ir pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.
 • 20.3. bendruomenės narių skaičius finansinių metų pradžioje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje;
 • 25. Bendruomenės pirmininkas renkamas 2 metų laikotarpiui. Bendruomenės pirmininką renka ir atšaukia Visuotinis susirinkimas. Bendruomenės pirmininkas kartu yra ir bendruomenės tarybos pirmininkas.
 • 27. Visuotinis susirinkimas paprasta visų narių balsų dauguma, nepasibaigus  bendruomenės tarybos pirmininko kadencijai, gali jį atstatydinti ir iki kadencijos pabaigos išrinkti kitą bendruomenės tarybos pirmininką;
 • 2. Teritorinės dalies atstovai bendruomenei (vietininkai) renkami bendruomenės teritorijos (gatvės, keleto gatvių) gyventojų, bendruomenės narių (10-30 namų ūkių), atliekant apklausą raštu. Atstovas laikomas išrinktu, jei už jo kandidatūrą balsuoja 2/3 bendruomenės teritorijos (gatvės, keleto gatvių) gyventojų, bendruomenės narių (10-30 namų ūkių). Balsavimo lapai su parašais pateikiami bendruomenės tarybai. Bendruomenės taryba artimiausiame susirinkime tvirtina parašus surinkusį asmenį teritorinės dalies atstovu bendruomenei (vietininku).

NUTARTA.

 • Konkretizuoti narių prisistatymą ir dėl narių skaičiaus.
 • Bus perduoti teisininkams pakoreguoti įstatai peržiūrai.

 

SVARSTYTA. 5. Dėl visuotinio susirinkimo. Bendra informacija

IŠKLAUSYTA. Tarybos nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją

BALSUOTA: Už 8, Prieš 0, Susilaikė 0. Vienbalsiai pritarta visuotinio susirinkimo datai.

NUTARTA. Susirinkimą organizuoti gegužės 18 dieną  (antradienį) 18 val. iš anksto registruoti tik bendruomenės narius (turime 98 narius, iš jų turi būti apie 54 nariai). Bendruomenės gyventojams ir kitiems bus galimybė stebėti tiesioginę transliaciją, o po susirinkimo viešai susipažinti su finansine bei veiklos ataskaitomis tinklapyje www.balsiai.org

 

SVARSTYTA. 5. Dėl įgaliojimo suteikimo. Bendra informacija

IŠKLAUSYTA. Tarybos nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją

NUTARTA. Nuo šių metų balandžio 22d.  iki gegužės 7 d. (12 dienų) Bendruomenės pirmininkė atostogaus, pavaduojantis įgaliotas asmuo lieka A. Jenkinienė.

 

SVARSTYTA. 5. Kiti klausimai. Bendra informacija

IŠKLAUSYTA. Tarybos nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją

Paminėta:

 • Pagal užimtumo programą bus įdarbinti du asmenys, kuriems gautas finansavimas 5200 Eur. Specialistai: renginių organizatorius ir aplinkotvarkos specialistas.
 • Pagubėje įsikūrė bendruomenė.
 • Dėl laikraščio.
 • Dėl Balsių bendruomenės šventės.
 • Bendra informacija: administratoriaus atleidimas ir buhalterės išėjimas į pensiją.
 • Dėl futbolo aikštelės atsiradimo pateikta informacija.
 • Projektas dėl vasaros stovyklos: rašyti, koordinuoti, vadovauti ir pan.

NUTARTA.

Laikraštį kurti pdf internetinę versiją.

Šventę kelti į rudenį (rugsėjį).

 

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė

 

 

 

Posėdžio sekretorė Ana Jenkinienė

 

 

Skip to content