Įstatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Balsių bendruomenė (toliau – bendruomenė) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau, juridinis asmuo, kurio tikslas – burti ir vienyti bendruomenės gyventojus, koordinuoti bendruomenės narių veiklą, atstovauti narių interesus ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
1.2.  Teisinė forma – asociacija. Pavadinimas – BALSIŲ BENDRUOMENĖ
1.3.  Bendruomenė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (toliau – Asociacijų įstatymas), kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.4.  Bendruomenė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendruomenė neatsako pagal bendruomenės nario prievoles, o pastarasis neatsako pagal bendruomenės prievoles.
1.5. Bendruomenė gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.
1.6.  Bendruomenė turi savo antspaudą, savo simboliką, firminį blanką, atsiskaitomąsias, biudžetines bei valiutines sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotose finansų įstaigose. Taip pat gali turėti valiutines sąskaitas bet kurios valstybės bankuose. Turi teisę vykdyti komercinę-ūkinę, finansinę bei organizacinę veiklą, pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, juo naudotis, disponuoti ir valdyti.
1.7.  Bendruomenė yra ne pelno organizacija, kuri naudojasi juridinių ir fizinių asmenų parama, labdara ar kitokia Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiama pagalbos forma. Bendruomenės lėšų šaltiniai: stojamasis nario mokestis; narių įmokos bendruomenės funkcijoms vykdyti; pajamos už renginių rengimą, kitas bendruomenės tikslams neprieštaraujančias paslaugas; fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas; Europos Sąjungos institucijų, valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos; nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų, fondų dovanotos lėšos; gauta parama; kredito įstaigų palūkanos už saugomas lėšas; paveldėtas turtas; lėšos, gautos iš projektinės veiklos; skolintos lėšos; kitos teisėtai gautos lėšos.
1.8.  Bendruomenė savo santykius su fiziniais ir juridiniais asmenimis grindžia sutarčių ir kitokių teisėtai sudarytų sandorių forma.
1.9. Bendruomenė įsteigta neribotam veiklos laikui. Bendruomenės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

 II. BENDRUOMENĖS VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI IR RŪŠYS

2.1. Bendruomenė veikia pilietiškumo stiprinimo, socialinės apsaugos, saugios ir draugiškos aplinkos kūrimo ir puoselėjimo, kultūros, kūrybos, švietimo, užimtumo, sporto, sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos propagavimo, visų socialinių grupių: vaikų, jaunimo ir senjorų gerovės, aplinkosaugos stiprinimo, socialinės atskirties mažinimo, neformaliojo vaikų bei suaugusiųjų švietimo ir kitose srityse, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems bendruomenės įstatams.
2.2.  Bendruomenės veiklos tikslai:
2.2.1. skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje;
2.2.2. atstovauti Balsių bendruomenę vietos savivaldos ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose;
2.2.3. skatinti pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti bendruomenės interesus;
2.2.4. siekti tenkinti svarbiausius bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius;
2.2.5. siekti kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką.
2.3.  Bendruomenės uždaviniai:
2.3.1. burti bendruomenės narius bendrai veiklai;
2.3.2. organizuoti įvairius renginius bendruomenės narius dominančiais klausimais;
2.3.3. bendradarbiauti su analogiškomis bendruomenėmis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis;
2.3.4. dalyvauti panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose;
2.3.5. ginti su bendruomenės veikla susijusias savo narių teises;
2.3.6. teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą Bendruomenės nariams;
2.3.7. kurti gyvenamosios aplinkos vystymosi viziją;
2.3.8. įgyvendinti programas ir projektus, siekiančius skatinti toleranciją, įtrauktį, nediskriminavimą, tarpžinybinę partnerystę, socialinės atskirties mažinimą ir socialinį dialogą;
2.3.9. vykdyti visų socialinių grupių: vaikų, jaunimo, senjorų ir kitų poreikius tenkinančias veiklas;
2.3.10. skatinti ir palaikyti vietines žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, sporto, kultūrinio paveldo išsaugojimo, socialinės paramos, užimtumo, laisvalaikio organizavimo ir kitose srityse.
2.4.    Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius bendruomenė gali:
2.4.1. organizuoti susirinkimus, renginius, konkursus, seminarus, mokymus, konferencijas, bendruomenės narius dominančiais klausimais;
2.4.2. vykdyti kultūrines veiklas, plėtojančias įvairias kultūros sritis ir partnerystę, rengti parodas, festivalius, koncertus, plenerus ir kitas įvairias meno formas;
2.4.3. organizuoti ir vykdyti sporto ir fizinio aktyvumo veiklas, tame tarpe sporto renginius, varžybas, užsiėmimus;
2.4.4. dalyvauti įgyvendinant sveikatos politiką, ugdant visuomenės supratimą, gerinant visuomenės informavimą ir skleidžiant informaciją apie sveiką gyvenseną, ligų profilaktiką ir kitas su sveikatos stiprinimu susijusias veiklos sritis;
2.4.5. teikti paslaugas jaunimui bei organizuoti jaunimo užimtumo veiklas, teikti atviro jaunimo centro paslaugas;
2.4.6. teikti paslaugas vaikams ir šeimoms, tame tarpe organizuoti vaikų užimtumo veiklas,  teikti vaikų dienos centro paslaugas, organizuoti vaikų ir jaunimo stovyklas;
2.4.7. kurti visuomenės informavimo priemones, užsiimti spauda ir leidyba;
2.4.8. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams, teisės aktams bei bendruomenės veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
2.5.    Bendruomenė turi teisę:
2.5.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti bendruomenės tikslus ir uždavinius;
2.5.2. samdyti asmenis ir burti bendruomenės narius bendrai veiklai;
2.5.3. remti asmenis ir neformalias grupes, siekiančias tikslų, susijusių su bendruomenės veikla;
2.5.4. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti įstatymų nustatyta tvarka;
2.5.5. kurti bendruomenės ir aplinkinių gyvenviečių vystymosi viziją ir ją savarankiškai ar kartu su partneriais įgyvendinti;
2.5.6. steigti (būti steigėja) pagal teisės aktus registruojamus ir veikiančius ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis;
2.5.7. gauti paramos lėšų ar kitokio turto iš vietinių, respublikinių ir tarptautinių visuomeninių organizacijų, fondų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, pagal įstatuose nurodytus bendruomenės lėšų šaltinius;
2.5.8. teikti labdarą ir paramą;
2.5.9. įstatymais nustatyta tvarka, dalyvauti kitoje veikloje, kuri atitinka bendruomenės tikslus ir neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.
2.6. Bendruomenės rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis bendruomenės veiklą, Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

 III.  BENDRUOMENĖS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS:

3.1.  Bendruomenės nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, gyvenantys, ir/ar turintys nekilnojamąjį turtą, ir/ar dirbantys, ir/ar kaip kitaip susiję su Vilniaus m. Balsių teritorija, taip pat juridiniai asmenys, veikiantys Balsių teritorijoje. Balsių teritorija apibrėžiama kaip dalis Vilniaus miesto Verkių seniūnijos Balsių ir Verkių seniūnaitijos veiklos teritorijos.
3.2. Bendruomenės nariai turi būti padavę prašymą, sumokėję stojamąjį mokestį, mokantys kasmetinį nario mokestį.
3.3.  Minimalus bendruomenės narių skaičius yra trys. Vienas fizinis ir/ ar juridinis asmuo visuotiniame narių susirinkime turi tik vieną balsą. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.
3.4.   Bendruomenės narys turi teisę:
3.4.1. dalyvauti ir balsuoti bendruomenės visuotiniame narių susirinkime;
3.4.2. rinkti ir būti išrinktas į bendruomenės valdymo organus;
3.4.3. teikti pasiūlymus bendruomenės veiklai gerinti;
3.4.4. dalyvauti bendruomenės veikloje, naudotis bendruomenės teikiamomis paslaugomis;
3.4.5. susipažinti su bendruomenės dokumentais ir gauti visą bendruomenės turimą informaciją apie jos veiklą. Dokumentų ir kitos informacijos apie bendruomenės veiklą pateikimo jos nariams tvarka tvirtinama atskiru dokumentu;
3.4.6. bet kada išstoti iš bendruomenės. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip bendruomenės nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
3.4.7. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo, tarybos nutarimus ir administracijos sprendimus;
3.4.8. steigti iniciatyvines grupes atskiriems projektams, atitinkantiems Bendruomenės  tikslus, įgyvendinti;
3.4.9. kitas teisės aktuose ir bendruomenės įstatuose nustatytas teises.
3.5.     Bendruomenės narys privalo:
3.5.1. laikytis bendruomenės įstatų ir kitų priimtų visuotinio narių susirinkimo ar bendruomenės valdymo organų sprendimų;
3.5.2. tausoti ir tikslingai naudoti bendruomenės turtą;
3.5.3. nustatyta tvarka mokėti nario mokesčius. Nario mokestis mokamas už einamuosius metus;
3.5.4. visokeriopai remti ir stiprinti bendruomenę, nediskredituoti jos ir niekaip kitaip nekenkti jos interesams;
3.5.5. dalyvauti visuotiniame narių susirinkime.
3.6.    Stojantysis į narius pateikia prašymą tapti bendruomenės nariu bendruomenės pirmininkui raštu arba elektroniniu paštu. Nauji nariai laikomi priimtais nuo stojamojo mokesčio sumokėjimo momento.
3.7.  Už bendruomenės narių sąrašo vedimą atsakingas bendruomenės pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas bendruomenės narys.
3.8.     Bendruomenės nario narystė sustabdoma ar (ir) nutraukiama, jei narys:
3.8.1. raštu pareiškia norą išstoti iš bendruomenės;
3.8.2. be pateisinamos priežasties nemoka nario mokesčio ilgiau kaip 1 metus;
3.8.3. nesilaiko bendruomenės įstatų, visuotinio narių susirinkimo sprendimų;
3.8.4. diskredituoja bendruomenės vardą, jį menkina;
3.8.5.  raštu pareiškia norą laikinai sustabdyti bendruomenės nario veiklą;
3.8.5. likvidavus ar reorganizavus bendruomenę.
3.9. Sprendimą dėl nario pašalinimo iš bendruomenės priima bendruomenės taryba, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui ar jo atstovams. Jeigu narys ar atstovai be pateisinamos priežasties neatvyksta į tarybos posėdį, žinant, kad apie posėdį buvo informuoti, klausimas sprendžiamas jam/jiems nedalyvaujant. Tarybos sprendimas dėl narystės gali būti apskųstas bendruomenės visuotinam narių susirinkimui.
3.10. Už didelius nuopelnus bendruomenei visuotinio narių susirinkimo sprendimu bei asmens sutikimu bendruomenės nariui gali būti suteiktas bendruomenės nario garbės vardas. Garbės nariai turi teisę dalyvauti visuose bendruomenės renginiuose ir programose, gauti informaciją apie bendruomenės vykdomas programas bei renginius, lėšų panaudojimą, teikti pasiūlymus dėl bendruomenės veiklos. Bendruomenės garbės narys nemoka bendruomenės nario mokesčių, turi balsavimo teisę visuotiniuose bendruomenės narių susirinkimuose. Garbės nario statuso netenkama: raštiškai atsisakius garbės nario statuso, už teisės aktų bei šių įstatų pažeidimus, už bendruomenės kompromitavimą Lietuvoje bei užsienyje.

 IV. BENDRUOMENĖS VALDYMAS

4.1.  Bendruomenė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus, kuriuos sudaro: taryba ir pirmininkas.
4.2.  Aukščiausias organas yra bendruomenės visuotinis narių susirinkimas. Kolegialus valdymo organas – bendruomenės taryba, vienasmenis valdymo organas – bendruomenės pirmininkas.
4.3.    Visuotinis narių susirinkimas:
4.3.1. tvirtina ir keičia bendruomenės įstatus;
4.3.2.  2 metų kadencijai renka tarybą;
4.3.3. visuotinis narių susirinkimas turi teisę nepasibaigus  tarybos kadencijai atšaukti iš tarybos jos narį, į atšauktojo vietą išrenkant arba neišrenkant naują tarybos narį;
4.3.5. suteikia bendruomenės Garbės nario vardą;
4.3.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl jų tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
4.3.7. nustato bendruomenės narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
4.3.8. išklauso, įvertina ir tvirtina bendruomenės veiklos ir revizoriaus ataskaitas;
4.3.9. tvirtina bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę;
4.3.10. priima sprendimą dėl bendruomenės pertvarkymo (reorganizavimo) ar pabaigos (likvidavimo);
4.3.11. tvirtina bendruomenės ilgalaikes programas ir projektus, numato veiklos strategiją;
4.3.12.  2 metų kadencijai renka revizorių.
4.4. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi bendruomenės nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
4.5.  Eilinis bendruomenės visuotinis narių susirinkimas šaukiamas kartą per metus – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, o neeilinis – esant būtinybei. Eilinį visuotinį susirinkimą šaukia taryba; neeilinį visuotinį susirinkimą sušaukti turi teisę pirmininkas, taryba arba ne mažiau kaip 2/3 bendruomenės narių.
4.6.  Apie susirinkimo šaukimo vietą, laiką ir darbotvarkę bendruomenės nariams praneša bendruomenės valdymo organas, turintis teisę šaukti visuotinį narių susirinkimą. Informacija nariams perduodama turimais bendruomenės narių adresais, elektroninio pašto adresais ir/ar trumposiomis SMS žinutėmis telefonu ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki susirinkimo. Papildomai iškabinami skelbimai skelbimų lentose ir bendruomenės interneto tinklapyje www.balsiai.org.
4.7.  Visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ bendruomenės narių. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po 30 dienų šaukiamas pakartotinas visuotinis susirinkimas, kuris laikomas teisėtu nepriklausomai nuo to, kiek narių jame dalyvauja. Apie pakartotinį narių susirinkimą nariams turi būti pranešta šių įstatų 4.6. straipsnyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 15 penkiolika dienų iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienos.
4.8.  Nutarimai susirinkime priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus klausimus, nurodytus įstatų 4.3.1. ir 4.3.10. punktuose, kurie priimami ne mažiau, kaip 2/3 balsų.
4.9. Susirinkimui pirmininkauja bendruomenės pirmininkas ar susirinkimo metu išrinkti nariai. Susirinkimo metu rašomas protokolas, kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir susirinkimo metu išrinktas sekretorius.
4.10. Tarp visuotinių narių susirinkimų bendruomenės veiklai vadovauja taryba.
4.11. Bendruomenės taryba:
4.11.1. šaukia visuotinį narių susirinkimą, teikia susirinkimo darbotvarkę;
4.11.2. tvirtina bendruomenės veiklos programą;
4.11.3. numato lėšų panaudojimo tvarką;
4.11.4. nustato pirmininko pavaduotojų skaičių. Pirmininko teikimu, renka bendruomenės pirmininko pavaduotojus ir juos atšaukia;
4.11.5. ieško lėšų bendruomenės veiklos finansavimui;
4.11.6. organizuoja bendruomenės veiklos programoje numatytus renginius;
4.11.7. priima sprendimus dėl bendruomenės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo;
4.11.8. priima sprendimus skolintis pinigų iš kredito įstaigų;
4.11.9. steigia, reorganizuoja ir likviduoja bendruomenės filialus ir atstovybes, tvirtina jų nuostatus;
4.11.10. išklauso ir tvirtina bendruomenės steigtų juridinių asmenų metines veiklos ir finansines ataskaitas;
4.11.11. sudaro su pirmininku jo kadencijos laikotarpiui savanoriškos veiklos arba darbo sutartis, nustato jo darbo užmokesčio dydį ir įgalioja vieną iš tarybos narių pasirašyti sutartis;
4.11.12. stabdo bendruomenės pirmininko arba (ir) tarybos nario įgaliojimus;
4.11.13. sudaro komisijas, samdo ekspertus;
4.11.14. renka bendruomenės pirmininką;
4.11.15. svarsto, kaip įgyvendinti visuotinio narių susirinkimo patvirtintas prioritetines bendruomenės veiklos kryptis ir numato jų vykdymo būdus;
4.11.16. analizuoja bendruomenės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, kitus finansinės atskaitomybės dokumentus, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos dokumentus, patikrinimo rezultatus;
4.11.17. sprendžia klausimą dėl nario pašalinimo iš bendruomenės;
4.11.18. priima sprendimus dėl tapimo kitų visuomeninių organizacijų dalyviu;
4.11.19. priima sprendimą keisti buveinės vietą;
4.11.20. priima kitus nutarimus dėl bendruomenės veiklos bendruomenės narių pateiktais klausimais;
4.11.21. atsistatydinus Tarybai arba atsistatydinus ar atšaukus daugiau kaip 1/2 jos narių, per 1 mėnesį iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 5 narių, šaukia neeilinį visuotinį susirinkimą.
4.12. Taryba renkama 2 metų kadencijai. Taryba dirba pagal patvirtintą darbo reglamentą.
4.13. Jeigu renkami pavieniai tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios tarybos kadencijos pabaigos. Taryba savo funkcijas atlieka įstatuose numatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja taryba, bet ne ilgiau kaip iki tarybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio visuotinio narių susirinkimo.
4.14. Tarybą renka visuotinis narių susirinkimas. Renkant tarybos narius, kiekvienas narys turi vieną balsą. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai.
4.15. Tarybos nariais gali būti fiziniai asmenys – bendruomenės nariai ir bendruomenės narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. Tarybos nario ir pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.
4.16. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.
4.17. Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendruomenės pirmininką ir (ar) bendruomenės tarybą.
4.18. Bendruomenės taryba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendruomenės įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendiniais ir kitais bendruomenės vidaus dokumentais.
4.19. Bendruomenės taryba pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 mėnesius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui paskutinių praėjusių finansinių metų bendruomenės veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu bendruomenė  turi sudaryti sąlygas su šia  ataskaita  visiems susipažinti.
4.20. Bendruomenės veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
4.20.1. asociacijos veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai, taip pat nurodomi ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai;
4.20.2. informacija apie bendruomenės veiklą įgyvendinant jos įstatuose numatytus tikslus;
4.20.3. bendruomenės narių skaičius finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje;
4.20.4. bendruomenės metinė finansinė atskaitomybė;
4.20.5. samdomų bendruomenės darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
4.21. Taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 tarybos narių. Tarybos nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas.
4.22. Už bendruomenės tarybos narių veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą sprendžia visuotinis susirinkimas.
4.23. Pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas.
4.24. Bendruomenės pirmininkas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendruomenės įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir kitais bendruomenės vidaus dokumentais.
4.25. Bendruomenės pirmininkas renkamas 2 metų laikotarpiui. Bendruomenės pirmininką renka ir atšaukia bendruomenės taryba. Bendruomenės pirmininkas kartu yra ir bendruomenės tarybos pirmininkas.
4.26. Bendruomenės pirmininkas:
4.26.1. vadovauja bendruomenės tarybos veiklai, ją organizuoja;
4.26.2. bendruomenės vardu sudaro sutartis bei kitus sandorius, pasirašo bendruomenės dokumentus, išduoda įgaliojimus, atidaro sąskaitas banko įstaigose;
4.26.3. atstovauja bendruomenę teisme, valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, bankuose, santykiuose su kitais juridiniais ar (ir) fiziniais asmenimis;
4.26.4. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja bendruomenės finansinę veiklą, disponuoja bendruomenės turtu ir lėšomis;
4.26.5. priima ir atleidžia samdomus darbuotojus, taiko jiems skatinimo priemones ir drausminimo nuobaudas;
4.26.6. nustato samdomo aparato etatų sąrašą, tvirtina jų pareigines instrukcijas ir darbo reglamentą;
4.26.7. teikia siūlymus bendruomenės tarybos posėdžiuose dėl bendruomenės veiklos;
4.26.8. atstovauja bendruomenei  palaikant  ryšius  su  kitomis  organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje;
4.26.9. sprendžia kitus bendruomenės veiklos klausimus, nepriskirtus bendruomenės visuotinio narių susirinkimo bei tarybos kompetencijai;
4.27. bendruomenės taryba paprasta visų tarybos narių balsų dauguma, nepasibaigus  bendruomenės tarybos pirmininko kadencijai, gali jį atstatydinti ir iki kadencijos pabaigos išrinkti kitą bendruomenės tarybos pirmininką;
4.28 1/3 bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą bendruomenės tarybos pirmininku, jis privalo atsistatydinti.

V. TERITORINĖS DALIES ATSTOVAI  BENDRUOMENEI  (VIETININKAI)

5.1.  Teritorinės dalies atstovai bendruomenei (vietininkai) atstovauja bendruomenės teritorijos (gatvės, keleto gatvių) gyventojų, bendruomenės narių (10-30 namų ūkių) interesus, sprendžiant vietines problemas, pasitelkiant bendruomenės išteklius.

5.2. Teritorinės dalies atstovai bendruomenei (vietininkai) renkami bendruomenės teritorijos (gatvės, keleto gatvių) gyventojų, bendruomenės narių (10-30 namų ūkių), atliekant apklausą raštu. Atstovas laikomas išrinktu, jei už jo kandidatūrą balsuoja 2/3 bendruomenės teritorijos (gatvės, keleto gatvių) gyventojų, bendruomenės narių (10-30 namų ūkių). Balsavimo lapai su parašais pateikiami bendruomenės tarybai. Jeigu bendruomenės narys yra juridinis asmuo, bendruomenės atstovas ar keli atstovai gali būti deleguoti to juridinio asmens. Bendruomenės taryba artimiausiame susirinkime tvirtina parašus surinkusį asmenį teritorinės dalies atstovu bendruomenei (vietininku).
5.3.  Teritorinės dalies atstovai bendruomenei (vietininkai):
5.3.1. rengia sprendimų projektus dėl atstovaujamoje teritorijoje kylančių bendrų problemų, veiklos iniciatyvų ir teikia juos bendruomenės tarybos tvirtinimui;
5.3.2. įgyvendina bendruomenės tarybos sprendimus tiesiogiai bendraudamas su atstovaujamaisiais;
5.3.3. tapęs bendruomenės nariu, teritorinės dalies atstovas bendruomenei (vietininkas) turi teisę balsuoti už atstovaujamuosius konkrečiu visuotiniame susirinkime svarstomu klausimu, jei iki visuotinio susirinkimo gauna raštu patvirtintus atstovaujamųjų bendruomenės narių įgaliojimus.
5.4.  Teritorinės dalies atstovas bendruomenei (vietininkas) gali atsistatydinti savo noru arba privalo atsistatydinti, jei nepasitikėjimą juo pareiškia 2/3 jį išrinkusių atstovaujamųjų.

 VI. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

6.1.    Bendruomenės finansinę ūkinę veiklą tikrina bendruomenės revizorius. Bendruomenės revizorių 2 metų kadencijai renka visuotinis bendruomenės narių susirinkimas. Pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip per 4 mėnesius, revizorius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui bendruomenės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.
6.2.  Revizorių atstatydina visuotinis bendruomenės narių susirinkimas arba 2/3 Bendruomenės narių jam pareiškus nepasitikėjimą.

VII.  NUOSAVYBĖ. LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI

7. Bendruomenei nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai bei kitas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Minėtas turtas gali būti įsigytas iš bendruomenės lėšų, taip pat gautas dovanojimo, paveldėjimo, labdaros, paramos ar kitokiu teisėtu būdu

7.1.  Bendruomenės turtą sudaro:
7.1.1. bendruomenės narių stojamasis, nario mokestis bei savanoriški įnašai, kitas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas;
7.1.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
7.1.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
7.1.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas bendruomenės lėšas;
7.1.5. tiksliniai įnašai atskiroms programoms ir projektams vykdyti;
7.1.6. pajamos iš bendruomenės ūkinės komercinės veiklos;
7.1.7. palikimai, pagal testamentą tenkantys bendruomenei;
7.1.8. kitos teisėtai gautos lėšos.
7.2.    Bendruomenės lėšų naudojimas:
7.2.1. organizacinei veiklai finansuoti;
7.2.2. visuotiniams narių susirinkimams, konferencijoms ir (ar) kitiems susitikimams organizuoti;
7.2.3. įvairiems mokymo kursams, seminarams, stovykloms organizuoti;
7.2.4. leidybai;
7.2.5. socialinėms paslaugoms, kultūrinei veiklai organizuoti;
7.2.6. bendruomenės turtui įsigyti ar nuomoti;
7.2.7. atvykusiems svečiams išlaikyti;
7.2.8. ir kitoms įstatuose numatytoms funkcijoms vykdyti.

VIII.  FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA.

 8.1. Įstatymų nustatyta tvarka bendruomenė turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl bendruomenė atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal bendruomenės prievoles.
8.2. Sprendimą dėl bendruomenės filialo (atstovybės) steigimo, veiklos sustabdymo, nutraukimo bei tolesniojo turto naudojimo priima bendruomenės taryba.
8.3.  Bendruomenės taryba tvirtina filialų (atstovybių) nuostatus.
8.4. Filialai (atstovybės) vadovaujasi bendruomenės įstatais, savo nuostatais ir Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

IX BENDRUOMENĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA.

9.1.  Bendruomenė įstatus keičia ir papildo bendruomenės visuotinis narių susirinkimas 2/3 dalyvaujančių narių balsų dauguma.
9.2.  Bendruomenės įstatai, ne vėliau kaip per šešis  mėnesius po bendruomenės susirinkimo, kuriame jie buvo patvirtinti, teikiami Juridinių asmenų registrui.
9.3.  Bendruomenės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

X. SKELBIMŲ IR PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

10.1. Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais atvejais bendruomenės pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai ir šie įstatai.
10.2. Viešus pranešimus bendruomenė skelbia VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir Balsių bendruomenės tinklalapyje. Bendruomenės pranešimai skelbiami Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir kitais teisės aktais nustatytais terminais. Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka bendruomenės taryba.
10.3. Už Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą, pranešimų nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako bendruomenės pirmininkas.

XI. BENDRUOMENĖS VEIKLOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS

11.1. Bendruomenės veikla pasibaigia ir pertvarkoma įvertinus visas reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo sąlygas bei nustačius priežastis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais.
11.2. Vienu metu bendruomenė negali būti ir reorganizuojama ir pertvarkoma.
11.3. Apie bendruomenės likvidavimą arba reorganizavimą turi būti paskelbta viešai Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
11.4. Bendruomenės veikla nutraukiama:
11.4.1. bendruomenės visuotiniam narių susirinkimui 2/3 balsų dauguma priėmus sprendimą nutraukti veiklą;
11.4.2. LR įstatymais numatytai institucijai priėmus sprendimą nutraukti bendruomenės veiklą;
11.4.3. likus mažiau nei 3 nariams. Per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą bendruomenė turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
11.5. Visus klausimus, susijusius su veiklos pasibaigimu, sprendžia išrinkta likvidacinė komisija.
11.6. Bendruomenės reorganizavimo atveju lėšos ir turtas paskirstomas bendruomenės visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu kartu su sprendimu dėl bendruomenės reorganizavimo, pritarus 2/3 bendruomenės narių.
11.7. Bendruomenės visuotinio narių susirinkimo sprendimu nutraukus bendruomenės veiklą, turtas, likęs patenkinus visus bendruomenės kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, paskirstomas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

XII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Bendruomenės įstatai priimti 2019 metų kovo mėn. 13 d. bendruomenės visuotiniame narių susirinkime.

Bendruomenės pirmininkė Neringa Kleniauskienė

Skip to content