2021-01-19 Balsių bendruomenės tarybos virtualaus posėdžio protokolas nr. 15 (išrašas)

Balsių bendruomenės virtualaus posėdžio vykusio 2021 m. Sausio mėn. 19 d. protokolas nr. 15 (išrašas)

ASOCIACIJA „BALSIŲ BENDRUOMENĖ“
Balsių bendruomenės tarybos posėdžio
PROTOKOLAS NR. 15
2021 01 19
VILNIUS

Bendruomenės taryboje yra 14 narių. Nuotoliniame ZOOM Susirinkime dalyvavo 8 tarybos nariai ir du svečiai. Kvorumas yra. (Registracijos sąrašas pridedamas). Visi tarybos posėdžiai yra įrašomi.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė
Posėdžio sekretorė: Ana Jenkinienė.

Darbotvarkė:

 1. Bendra informacija
 2. 2020 metų veiklos plano aptarimas
 3. 2021 metų planas
 4. Įstatų pakeitimo projektas
 5. Narystė Vilniaus bendruomeninių organizacijų sąjungoje
 6. Kiti klausimai

 SVARSTYTA. 1. Bendra informacija
IŠKLAUSYTA. Tarybos nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją. Paminėta:

 • planuojama statyti degalinę, Visalaukio g., jau įvyko viešasis svarstymas;
 • įvyko viešasis svarstymas dėl komplekso Girialaukio g. 6;
 • paminėta, kad dviračių takas bus tiesiamas iki Naujanerių sodų 1–osios gatvės ir bus asfaltuojamas dviračių ir pėsčiųjų takas nuo Aukuro g. iki Balsių g.;
 • pradėjo judėti Balsių bendruomenės centro vizija.

SVARSTYTA. 2. 2020 metų veiklos plano aptarimas (Balsių bendruomenės veiklos ataskaita už 2020 metus
IŠKLAUSYTA. Tarybos nariai išklausė Balsių bendruomenės pirmininkės pateiktą informaciją dėl Balsių bendruomenės veiklos ataskaitos už 2020 metus.

SVARSTYTA. 3. 2021 metų planas
NUTARTA.
Įtraukti Balsių bendruomenės tradicines šventes:

 • Vasario 16–tosios minėjimas;
 • Kovo 11–tosios minėjimas;
 • Tradicinė Užgavėnių šventė;
 • Gegužinių šventę organizuoti (Atsakingas asmuo Balsių bendruomenės narė Daiva Čepulienė);
 • Tradicinė Balsių bendruomenės šventė.
 • Žygių organizavimas (Atsakingi asmenys Balsių bendruomenės tarybos nariai Valerija Daukšienė ir Vytautas Zalieckas).

SVARSTYTA. 4. Įstatų pakeitimo projektas

NUTARTA. Įstatų projekte numatyti šie pakeitimai:

 • Prie valdymo organų įrašyti Visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas;
 • Įrašyti Garbės pirmininko vardą;
 • Pataisyti Įstatuose punktą 4.28 iš „1/3 bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą bendruomenės tarybos pirmininku, jis privalo atsistatydinti“ į „1/3 bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą bendruomenės tarybos pirmininkas netenka pirmininko įgaliojimų“. Citavimas „“
 • Dainius Pulokas iki kito susirinkimo turi suformuluoti savo pasiūlymus įstatų keitimui. Aptarti kitų tarybos narių siūlymai įstatų keitime.

SVARSTYTA. 5. Narystė Vilniaus bendruomeninių organizacijų sąjungoje
BALSAVIMAS
Už 5, Prieš 0, Susilaikė 1.
NUTARTA. Teikti prašymą įstoti į Vilniaus bendruomeninių organizacijų sąjungą.

Posėdžio pirmininkė: Neringa Kleniauskienė
Posėdžio sekretorė Ana Jenkinienė

 

Skip to content