Įstatai

 I SKIRSNIS. BENDROJI DALIS

1.1. Balsių Bendruomenė (toliau – „bendruomenė“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis,  nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo, vienijantis Vilniaus m. Balsių mikrorajono teritorijos gyventojus, kurio tikslas – koordinuoti viešuosius interesus. Bendruomenė veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.
1.2. Bendruomenės pavadinimas –  BALSIŲ  BENDRUOMENĖ.
1. 3. Teisinė forma – asociacija.
1.4. Bendruomenė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendruomenė neatsako pagal bendruomenės nario prievoles, o pastarasis neatsako pagal bendruomenės prievoles.
1.5. Bendruomenė gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.
1.6. Bendruomenė įsteigta neribotam veiklos laikui. Bendruomenės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1. 7. Bendruomenė turi savo antspaudą, simboliką bei sąskaitas banke.

 II SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS VEIKLOS TIKSLAI,  SRITYS  IR  RŪŠYS

2.1. Bendruomenės veiklos tikslai:
2.1.1. skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje;
2.1.2. atstovauti  Balsių  Bendruomenę  vietos   savivaldos  ir  kitose  valstybės institucijose bei įstaigose;
2.1.3. siekti tenkinti svarbiausius bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius;
2.1.4. siekti kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką.
2.2. Siekdama savo tikslų bendruomenė:
2.2.1. samdo asmenis ir  buria bendruomenės narius bendrai veiklai;
2.2.2. organizuoja   renginius    bendruomenės    narius    dominančiais klausimais;
2.2.3. bendradarbiauja    su    analogiškomis bendruomenėmis Lietuvoje    ir užsienyje,   kitomis   visuomeninėmis   ir   politinėmis   organizacijomis   bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis;
2.2.4. dalyvauja panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose;
2.2.5. gina su bendruomenės veikla susijusias savo narių teises ir teisėtus interesus;
2.2.6. kuria Balsių vystymosi viziją.
2. 3. Bendruomenės veiklos rūšys:
2.3.1. visuomeninė veikla;
2.3.2. bendruomenės narių būrimas bendrai veiklai;
2.3.3. bendruomenės narių atstovavimas;
2.3.4. dalyvavimas panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose;
2. 4. Bendruomenė turi teisę:
2.4.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą,  propaguoti Bendruomenės tikslus ir uždavinius;
2.4.2. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
2.4.3. teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą ir labdarą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybinių, fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
2.4.4. organizuoti susirinkimus ir kitus renginius;
2.4.5. remti asmenis ir neformalias grupes, siekiančias tikslų, susijusių su bendruomenės veikla;
2.4.6. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti įstatymų nustatyta tvarka;
2.4.7. įdarbinti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
2.4.8. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams, teisės aktams bei bendruomenės veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti;
2.4.9. užsiimti kita veikla, kuri reikalinga bendruomenės tikslams pasiekti ir yra nedraudžiama Lietuvos Respublikos įstatymais.
2.5. Bendruomenės rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis bendruomenės veiklą, Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
2.6. Bendruomenės pinigus, gautus kaip parama, taip pat negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą bendruomenė naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Bendruomenė šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Bendruomenė negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu bendruomenės įstatuose yra nustatyta, tikslams.

 III SKIRSNISBENDRUOMENĖS  NARIAI,  JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 3. 1.      Bendruomenės nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, gyvenantys, ir/ar turintys nekilnojamąjį turtą, ir/ar dirbantys, ir/ar kaip kitaip susiję su Vilniaus m. Balsių mikrorajono teritorija. Balsių mikrorajono teritorija apibrėžiama Vilniaus miesto Verkių seniūnijos Balsių ir Verkių seniūnaitijų veiklos teritorija. Bendruomenės nariais gali tapti ir juridiniai asmenys. Minimalus bendruomenės narių skaičius yra trys.  Jeigu nuosavybės ar kitomis teisėmis žemės sklypą ar namų ūkį esantį minėtoje teritorijoje valdo keli fiziniai asmenys (gyventojai), bendruomenės nario teisę balsuoti visuotiniame bendruomenės narių susirinkime turi tik vienas asmuo. Vienas juridinis asmuo visuotiniame narių susirinkime turi tik vieną balsą. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.
3. 2. Bendruomenės narys turi tokias teises:
3.2.1. dalyvauti ir balsuoti bendruomenės visuotiniame narių susirinkime;
3.2.2. naudotis bendruomenės teikiamomis paslaugomis;
3.2.3. susipažinti su bendruomenės dokumentais ir gauti visą bendruomenės turimą informaciją apie jos veiklą. Dokumentų ir kitos informacijos apie bendruomenės veiklą pateikimo jos nariams tvarka tvirtinama atskiru dokumentu.
3.2.4. bet kada išstoti iš bendruomenės. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip bendruomenei nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
3.2.5. kitas teisės aktuose ir bendruomenės įstatuose nustatytas teises.
3. 3. Bendruomenės buveinėje turi būti visų bendruomenės narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas bendruomenės narys.
3. 4. Bendruomenės narių pareigos:
3.4.1. laikytis bendruomenės įstatų ir kitų bendruomenės vidaus veiklos dokumentų;
3.4.2. vykdyti bendruomenės visuotinio narių susirinkimo ir bendruomenės tarybos sprendimus;
3.4.3. tausoti bendruomenės turtą, sumokėti kasmetinį nario mokestį.
3. 5. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
3.6. Už didelius nuopelnus bendruomenei visuotinio narių susirinkimo sprendimu bei asmens sutikimu bendruomenės nariui ar kitam asmeniui gali būti suteiktas bendruomenės nario garbės vardas. Garbės nariai turi teisę dalyvauti visuose bendruomenės renginiuose ir programose, gauti informaciją apie bendruomenės vykdomas programas bei renginius, lėšų panaudojimą, teikti pasiūlymus dėl bendruomenės veiklos. Garbės nario statuso netenkama: raštiškai atsisakius garbės nario statuso, už teisės aktų bei šių įstatų pažeidimus, už bendruomenės kompromitavimą Lietuvoje bei užsienyje.
3. 7. Į bendruomenę gali būti priimami asocijuotieji nariai, vadinamieji simpatikai. Jais gali būti Lietuvos Respublikos gyventojai ir užsieniečiai, taip pat juridiniai asmenys. Šie nariai neturi balsavimo teisės visuotiniame narių susirinkime, negali kelti savo kandidatūros ir būti išrinkti į bendruomenės valdymo ir kontrolės organų narius. Asocijuotieji nariai (simpatikai) turi teisę:
3.7.1. gauti ir teikti konsultacijas bendruomenės veiklos klausimais;
3.7.2. dalyvauti  visuotiniame bendruomenės narių susirinkime be balsavimo teisės;
3.7.3. savanoriškai padėti ir/ar tarpininkauti sprendžiant bendruomenės veiklos klausimus bei įgyvendinant bendruomenės veiklos tikslus;
3.7.4. bet kada išstoti iš bendruomenės asocijuotųjų narių.
3. 8.  Asocijuotųjų narių (simpatikų) pareigos:
3.8.1. laikytis bendruomenės įstatų ir kitų bendruomenės vidaus veiklos dokumentų;
3.8.2. tausoti bendruomenės turtą bei sumokėti šiai narystės kategorijai priskirtą nario mokestį, kuris yra 1/10 bendruomenės nario mokesčio.
3.9. Šie asmenys šalinami iš bendruomenės tokia pačia tvarka kaip ir tikrieji bendruomenės nariai.

 IV SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ BENDRUOMENĖS  TVARKA  BEI  SĄLYGOS

 4. 1. Bendruomenės nariu yra asmuo, raštu pateikęs norą tapti bendruomenės nariu, sumokėjęs stojamąjį mokestį ir priimtas į narius bendruomenės tarybos sprendimu. Bendruomenės narys gali bet kada išstoti iš bendruomenės, padavęs prašymą bendruomenės tarybai raštu, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus bendruomenei ir su ja atsiskaitęs.
4. 2. Bendruomenės narys gali būti pašalintas iš bendruomenės tarybos sprendimu, jeigu pažeidė bendruomenės įstatus, bendruomenės vidaus veiklos dokumentus, kompromituoja bendruomenę Lietuvoje ir užsienyje.
4. 3. Tarybos sprendimas pašalinti asmenį gali būti skundžiamas visuotiniam narių susirinkimui.

V SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS  VALDYMAS

5.1. Bendruomenė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
5.2. Bendruomenė turi visuotinį narių susirinkimą, kolegialų valdymo organą – Tarybą ir vienasmenį valdymo organą – pirmininką, taip pat revizorių bei teritorinės dalies atstovus bendruomenei (vietininkus).

 VI SKIRSNIS. VISUOTINIS BENDRUOMENĖS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 6. 1. Visuotinis narių susirinkimas:
6.1.1. svarsto, keičia, tvirtina bendruomenės įstatus;
6.1.2. 2 metų kadencijai renka ir atšaukia bendruomenės tarybos narius,  revizorių;
6.1.3. nustato bendruomenės narių stojamųjų įnašų dydį ir nario mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;
6.1.4. tvirtina bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę;
6.1.5. priima sprendimą dėl bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
6.1.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl jų tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
6.1.7. svarsto ir tvirtina Tarybos pirmininko ir revizoriaus veiklos ataskaitą;
6.1.8. priima metų veiklos programą;
6.1.9. svarsto ir priima kitus teisės aktams neprieštaraujančius bei visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus sprendimus.
6.2. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi bendruomenės nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
6. 3. Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia taryba per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 bendruomenės narių arba bendruomenės tarybos sprendimu.
6. 4. Visuotinį narių susirinkimą šaukia bendruomenės taryba, pranešdama apie jo šaukimo vietą, laiką ir darbotvarkę bendruomenės nariams bendruomenės tinklalapyje www.balsiai.org, turimais bendruomenės narių elektroninio pašto adresais, skelbimu Bubilo g. 8, Vilnius ir/ar trumposiomis SMS žinutėmis telefonu ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki susirinkimo.
6.5. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendruomenės narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per vieną mėnesį šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus, neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo bendruomenės narių. Apie pakartotinį narių susirinkimą nariams turi būti pranešta šių įstatų nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 15 dienų iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienos.
6.6. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus šių įstatų 6.7. straipsnyje nustatytus atvejus.
6. 7. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl bendruomenės įstatų keitimo, dėl bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių bendruomenės narių balsų.

 VII SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS  TARYBA

 7. 1. Bendruomenės taryba yra kolegialus bendruomenės valdymo organas. Taryba renkama 2 metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios tarybos kadencijos pabaigos. Taryba savo funkcijas atlieka įstatuose numatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja taryba, bet ne ilgiau kaip iki tarybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio visuotinio narių susirinkimo.
7. 2. Tarybą renka visuotinis narių susirinkimas. Renkant tarybos narius, kiekvienas narys turi vieną balsą. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Taryba iš savo narių renka bendruomenės pirmininką, kuris vadovauja bendruomenei, Tarybos darbui ir pirmininkauja Tarybos posėdžiuose.
7.3. Tarybos nariais gali būti fiziniai asmenys – bendruomenės nariai ir bendruomenės narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. Tarybos nario ir pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.
7.4. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.
7.5. Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14  dienų raštu įspėjęs bendruomenę.
7.6. Bendruomenės taryba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendruomenės įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendiniais ir kitais bendruomenės vidaus dokumentais.
7.7. Bendruomenės taryba privalo laiku rengti bendruomenės narių visuotinius susirinkimus, sudaryti jų darbotvarkę, pateikti nariams metinę finansinę atskaitomybę, ataskaitą apie bendruomenės veiklą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.
7.8. Bendruomenės taryba pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 mėnesius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų bendruomenės veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu bendruomenė turi sudaryti sąlygas buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti. Bendruomenės veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
7.8.1. informacija apie bendruomenės veiklą įgyvendinant jos įstatuose numatytus tikslus;
7.8.2. bendruomenės narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
7.8.3. bendruomenės metinė finansinė atskaitomybė;
7.8.4. samdomų bendruomenės darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
7.9. Bendruomenės tarybos funkcijos:
7.9.1. nustatyti bendruomenės veiklos programą, ją vykdyti bei tvarkyti lėšas veiklos programos įgyvendinimui;
7.9.2. šaukti visuotinį narių susirinkimą, teikti susirinkimo  darbotvarkę;
7.9.3. organizuoti bendruomenės veiklos programoje numatytus renginius;
7.9.4. svarstyti ir priimti sprendimus dėl teritorinės dalies atstovų bendruomenei (vietininkų) pateiktų projektų bei įgyvendinti neatidėliotinus sprendimus per teritorinės dalies atstovus bendruomenei (vietininkus);
7.9.5. analizuoti bendruomenės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, kitus finansinės atskaitomybės dokumentus, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos dokumentus, patikrinimo rezultatus;
7.9.6. priimti sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo, tvirtinti jų nuostatus, skirti ir atšaukti filialo ir atstovybės vadovus;
7.9.7. priimti sprendimus dėl bendruomenės turto įkeitimo, garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti  prievolių įvykdymą Asociacijų įstatymo numatyta tvarka;
7.9.8. ieškoti lėšų bendruomenės veiklos finansavimui;
7.9.9. priimti sprendimą skolintis pinigų iš kredito įstaigų;
7.9.10. palaikyti ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis;
7.9.11. vykdyti kitą visuotinio narių susirinkimo pavestą  ar valdymo organo funkcijoms priskirtą veiklą.
7.10. Taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 tarybos narių, o tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra  tarybos pirmininko balsas.
7.11. Už bendruomenės tarybos narių veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą sprendžia bendruomenės narių visuotinis susirinkimas.
7.12. Atsistatydinus Tarybai arba atsistatydinus ar atšaukus daugiau kaip 1/2 jos narių, per mėnesį iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 5 narių, šaukia neeilinį visuotinį  susirinkimą.

 VIII SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS  PIRMININKAS

8.1. Bendruomenės pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas, kurį 2 metų laikotarpiui renka bendruomenės taryba. Bendruomenės pirmininkas kartu yra ir bendruomenės tarybos pirmininkas.
8.2.  Bendruomenės pirmininkas:
8.2.1. atstovauja bendruomenę valstybinėse valdžios, valdymo, savivaldos ir kitose institucijose, teismuose, visuomeninėse organizacijose ir visose kitose Lietuvos Respublikos bei užsienio organizacijose;
8.2.2. šaukia bendruomenės tarybos posėdžius, vadovauja jos darbui, pasirašo bendruomenės tarybos sprendimus ir prižiūri jų vykdymą;
8.2.3. sudaro sandorius bendruomenės vardu;
8.2.4. įgalioja ir paveda kitus tarybos narius atlikti užduotis bendruomenės tikslams įgyvendinti ir bendruomenės veiklai vykdyti;
8.2.5. atlieka kitas valdymo organo kompetencijai priskirtas funkcijas.
8.3. Bendruomenės pirmininkas turi teisę:
8.3.1. atidaryti ir uždaryti sąskaitas banke;
8.3.2. priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, sudaryti ir nutraukti su jais darbo sutartis, skirti jiems paskatinimus ir nuobaudas, leisti įsakymus savo kompetencijos ribose;
8.3.3. imtis priemonių bendruomenės turto apsaugai,  sveikų ir saugių darbo sąlygų sukūrimui;
8.3.4. užtikrinti bendruomenės duomenų ir dokumentų pateikimą Registrų centrui;
8.3.5. išduoti įgaliojimus toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencijoje;
8.3.6. vykdyti kitas teisės aktams neprieštaraujančias funkcijas.
8.4. Bendruomenės taryba  paprasta  visų  Tarybos  narių  balsų  dauguma, nepasibaigus   bendruomenės  pirmininko  kadencijai,  gali  jį atstatydinti ir iki kadencijos pabaigos išrinkti kitą bendruomenės tarybos pirmininką.
8.5. 1/3 bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą bendruomenės pirmininku, jis privalo atsistatydinti.

 IX SKIRSNIS. TERITORINĖS  DALIES  ATSTOVAI  BENDRUOMENEI  (VIETININKAI)

9.1. Teritorinės dalies atstovai bendruomenei (vietininkai) atstovauja Bendruomenės teritorijos (gatvės, keleto gatvių) gyventojų, bendruomenės narių (10-30 namų ūkių) interesus, sprendžiant vietines problemas, pasitelkiant bendruomenės išteklius;
9.2. Teritorinės dalies atstovai bendruomenei (vietininkai) renkami Bendruomenės teritorijos (gatvės, keleto gatvių) gyventojų, bendruomenės narių (10-30 namų ūkių), atliekant apklausą raštu. Atstovas laikomas išrinktu, jei už jo kandidatūrą balsuoja 2/3 Bendruomenės teritorijos (gatvės, keleto gatvių) gyventojų, bendruomenės narių (10-30 namų ūkių). Balsavimo lapai su parašais pateikiami Bendruomenės Tarybai. Jeigu bendruomenės narys yra juridinis asmuo, bendruomenės atstovas ar keli atstovai gali būti deleguoti to juridinio asmens. Bendruomenės Taryba artimiausiame susirinkime tvirtina parašus surinkusį asmenį teritorinės dalies atstovu bendruomenei (vietininku).
9.3. Teritorinės dalies atstovai bendruomenei (vietininkai):
9.3.1. rengia sprendimų projektus dėl atstovaujamoje teritorijoje kylančių bendrų problemų, veiklos iniciatyvų ir teikia juos Bendruomenės tarybos tvirtinimui;
9.3.2. įgyvendina Bendruomenės tarybos sprendimus tiesiogiai bendraudamas su atstovaujamaisiais;
9.3.3. Tapęs bendruomenės nariu, teritorinės dalies atstovas bendruomenei (vietininkas) turi teisę balsuoti už atstovaujamuosius konkrečiu Visuotiniame susirinkime svarstomu klausimu, jei iki Visuotinio susirinkimo gauna raštu patvirtintus atstovaujamųjų bendruomenės narių įgaliojimus.
9.4. Teritorinės dalies atstovas bendruomenei (vietininkas) gali atsistatydinti savo noru arba privalo atsistatydinti jei nepasitikėjimą juo pareiškia 2/3 jį išrinkusių atstovaujamųjų.

 X SKIRSNIS. FILIALŲ  IR  ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS,
JŲ VEIKLOS  NUTRAUKIMAS

10.1. Bendruomenė turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Bendruomenės įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl bendruomenė atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal bendruomenės prievoles.
10.2. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos nutraukimo priima bendruomenės taryba. Bendruomenės filialas ar atstovybė veikia pagal jų nuostatus, kuriuos svarsto ir tvirtina bendruomenės taryba.
10.3. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima bendruomenės taryba savo sprendiniu.

 XI SKIRSNIS. PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais atvejais bendruomenės pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai ir šie įstatai.
11.2. Viešus pranešimus bendruomenė skelbia  VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, savaitraštyje „Vilniaus diena“ ir bendruomenės tinklalapyje www.balsiai.org . Bendruomenės pranešimai  skelbiami Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir kitais teisės  aktais nustatytais terminais. Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka bendruomenės taryba.
11.3. Už Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą, pranešimų nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako bendruomenės tarybos pirmininkas.
11.4. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo bendruomenės visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatų pakpeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais bendruomenė juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų bendruomenės įstatų tekstą (naują redakciją).

 XII SKIRSNIS. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS  TVARKA

12.1. Bendruomenei leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus pagal šiuos įstatus).
12.2. Bendruomenės turtą sudaro:
12.2.1. Bendruomenės narių stojamasis, nario mokestis bei savanoriški įnašai;
12.2.2. Bendruomenės ilgalaikis ir trumpalaikis turtas;
12.2.3. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
12.2.4. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
12.2.5. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas bendruomenės lėšas;
12.2.6. Skolinto kapitalo lėšos;
12.2.7.  Tiksliniai įnašai atskiroms programoms ir projektams vykdyti;
12.2.8.  Kitas teisėtai gautas turtas ir lėšos.
12. 3. Net ir šiuose įstatuose nurodytais tikslais bendruomenei draudžiama:
12.3.1. neatlygintinai perduoti bendruomenės turtą nuosavybėn bendruomenės nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, bendruomenės darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ir paramos tikslus, nustatytus šiuose įstatuose;
12.3.2. mokėti bendruomenės steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos bendruomenės turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
12.3.3. bendruomenės turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti bendruomenės ir (ar) (kitų valdymo organų nariams, bendruomenės darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
12.3.4. suteikti paskolas, įkeisti bendruomenės turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas bendruomenės prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
12.3.5. skolintis pinigų iš bendruomenės nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
12.3.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
12.3.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
12.3.8. parduoti bendruomenės turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
12.3.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
12.3.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
12.3.11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
12.3.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
12.4. Bendruomenės veiklą kontroliuoja bendruomenės revizorius, renkamas iš bendruomenės narių visuotiniame narių susirinkime. Revizorius savo darbe vadovaujasi Bendruomenės įstatais bei savo darbo reglamentu. Pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 mėnesius revizorius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui bendruomenės veiklos patikrinimo ataskaitą.

                          XIII SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS  BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

13.1. Bendruomenės buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 XIV SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS  PERTVARKYMAS IR PABAIGA

14.1. Jeigu bendruomenėje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą bendruomenė turi pranešti Registrų centrui.
14.2. Bendruomenė pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 Įstatai priimti visuotiniame narių susirinkime  2013 m. sausio 26 d.

 Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo    Adonė Markienė