Partneriai

UAB „Balsių mokyklos SPV“

Rėmėjai

Priminimas, nesumokėjusiems nario mokesčio dėl sumokėjimo už 2018 m.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (pareigybės lygis A2)

Darbuotojas įdarbinamas pagal darbo sutartį

Krūvis – 0,5 etato. 

Platesnį pareigybės aprašymą rasite ČIA.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis (arba jam prilyginamas) išsilavinimas;
 • geri  darbo įgūdžiai su MS Exel programa;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti komandoje.

 Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:   

 • Direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą.
 • Pavaduotojo ūkiui pareigos užimamos konkurso būdu, o įstaigos vadovas sudaro rašytinę darbo sutartį, nustato jo pareiginį atlyginimą, atleidžia iš pareigų.

 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams privalo išmanyti:

 • Įstaigos administracinį-ūkinį darbą reglamentuojančius dokumentus;
 • Medžiagų sunaudojimo bei nurašymo normas ir tvarką.
 • Ataskaitų pateikimo terminus ir tvarką.
 • Atsiskaitymo už įsigytas prekes ir paslaugas tvarką ir būdus.
 • Įstaigos struktūrą, jos darbo organizavimą ir valdymą;
 • Higienos normas ir taisykles;
 • Darbo santykius reglamentuojančius įstatymus;
 • Buhalterinės apskaitos pagrindus;
 • Priešgaisrinės saugos taisykles
 • Saugaus darbo taisykles;
 • Viešųjų pirkimų įstatymą;
 • Pirmosios medicininės pagalbos suteikimo priemones ir būdus;
 • Progimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles;
 • Kitus progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus bei norminius aktus;
 • Savo pareigybės aprašymą.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui privalo vadovautis:

 • Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;
 • Sutartimi dėl Vilniaus Balsių mokyklos statybos, ūkio priežiūros ir administravimo. 2010-07-13, Nr. 14-199 darbo tvarkos taisyklėmis;
 • darbo sutartimi;
 • šiuo pareigybės aprašymu;
 • kitais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

Privalumai:

 • Darbo patirtis;
 • Vairuotojo pažymėjimas;
 • Buhalterinių pagrindų išmanymas;
 • Balsių mikrorajono ir/ar apylinkių gyventojas;
 • Geras susisiekimas viešojo transporto maršrutais (76, 65);
 • Rekomendacijos.
 • Reikalingi pateikti dokumentus:
 • Asmens dokumento kopija
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
 • Gyvenimo aprašymas (CV)
 • Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)

Dokumentai teikiami iki 2017 m. gruodžio 19 d. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje www.vataras.lt

VILNIAUS BALSIŲ PROGIMNAZIJA DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (ATSISIŲSTI)