Darbo skelbimas: Vilniaus Balsių progimnazija Direktorius (-ė)

Įstaiga / įmonė: Vilniaus Balsių progimnazija
Skelbimo įvadas: Ieškome iniciatyvaus, motyvuoto, gebančio telkti bendruomenę bendram tikslui vadovo Vilniaus Balsių progimnazijai.

Pareigos: Direktorius(-ė)
Reikalavimai:

Įstaigos direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą,

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

 • Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
  Turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 • Turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);
 • Turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;

3. Turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

4. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 1 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas dalyvauti konkurse;

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;

3. Gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba;

4. Vadovavimo švietimo įstaigai gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; Vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopija.

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos;

7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija (-os). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijos (jeigu tokius dokumentus turi);

9. Gali būti pateiktos buvusių darbdavių rekomendacijos.

Pretendentas dokumentus gali pateikti iki 2020 m. gruodžio 1 d. įskaitytinai:

 • Elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt.
 • Registruotu laišku Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 • Tiesiogiai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriuje (pirmame aukšte), Konstitucijos pr. 3, Vilnius

PRETENDENTŲ ATRANKOS DATA – 2020 M. GRUODŽIO 15 D.

Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinė švietimo agentūra pirmenybę teikia pretendentams, prašymus dėl kompetencijų vertinimo pateikusiems per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

 • Siūlome:
  Palaikymą įgyvendinant teigiamus pokyčius įstaigoje;
 • Mentoriaus pagalbą adaptacijos laikotarpiu;
 • Laisvę realizuojant savo idėjas įstaigos veiklos tobulinimo atžvilgiu;
 • Aiškią atlygio ir skatinimo sistemą;
 • Atlyginimas (neatskaičius mokesčių) nuo 2217 iki 2231 eurų;
 • Atlyginimas į rankas (atskaičius mokesčius) 1360,10 iki 1368,05 eurų.

Adresas: Bubilo g. 8, Vilnius
Skelbimo publikavimo data: 2020-09-09
Skelbimas galioja iki: 2020-12-01
Kontaktinė informacija: Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Justina Mušauskienė, el. p. justina.musauskiene@vilnius.lt, Tel. (85) 211 2593

Privalumai:

 • Balsių ir apylinkių gyventoja (–s);
 • Geras susisiekimas viešojo transporto 65 ir 76 autobusų maršrutais;
 • Arti namų;

Darbo skelbimas: Vilniaus Balsių progimnazija Direktorius (-ė)